Loading

Временна заетост / Лизинг на персонал

Временна заетост
Лизинг на персонал

Лизинг на персонал е услуга, подходяща за бизнес сектори, които практикуват сезонна работа, при които дейността не изисква постоянно равнище на заетост или броят на служителите варира на проектен принцип. Предлагаме Ви да спестите време и средства, като делегирате задачата за администриране на временно наетия персонал на нас. Ние ще сключим договори за съответния брой хора, срок и заплащане, за Вас остава да ръководите процеса. Ако прецените, че желаете да привлечете тези специалисти на постоянна работа във Вашата фирма след приключването на проекта, ще съдействаме и в този процес.


Като наши клиенти, Вие уточнявате следните подробности при наемане на персонал на лизинг:

 • условията и характера на работа;
 • функциите, които ще изпълняват;
 • информация за профила и изискванията към временно наетите служители;
 • периодични справки за отработените часове;
 • оценка на трудовото представяне;
 • оценка на риска на работното място;
 • подбор/одобряване на предложените служители.

Като Ваш партньор „Картел Консулт” извършва:

 • подбор, наемане и администриране на персонал;
 • цялостно администриране на трудово-правните взаимоотношения – сключване на трудови договори, изготвяне на длъжностни характеристики, определяне на правила за труд и работна заплата, водене на трудови книжки, прекратяване на трудово-правните взаимоотношения при приключване на договора с клиента, изготвяне на удостоверения за трудов стаж;
 • изчисляване на работна заплата и дължими данъци и такси;
 • подаване на декларации и справки към компетентните институции;
 • изготвяне на периодични отчети и справки към клиента;
 • коректно отношение към клиента и към наетите служители.

Предимство за фирмата-ползвател на временно нает персонал е осигуряването на гъвкавост на броя служители, без намаляване на производителността при променлив обем работа.