Loading

Общи условия

Политиката за поверителност на "Картел Консулт" дефинира защо събираме лични данни, за какво ги използваме, как ги съхраняваме, както и какви са нашите отговорности като Администратор и Вашите права във връзка с обработването им.


За връзка с нас можете да използвате следната информация:


Данни за администратора


„Картел Консулт” ЕООД, ЕИК 204023863, със седалище и адрес на управление: София 1618, ул. "Българска легия" №36 П.К. 9, представлявано от Лозан Шапкаров. За контакт: тел: +359888220504, e-mail: shapkarov@kartelconsult.com


Данни за контакт с Отговорник по защита на данните


Име: Десислава Динева
Ел. поща: dineva@kartelconsult.com
Тел: +359888414881


Какво са лични данни?

Съгласно Общия Регламент на ЕС за защита на личните данни, личните данни се определят като:


"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".


Защо Картел Консулт събира и съхранява лични данни?

За администриране на трудовоправните и търговските договорни отношения, както и за изпълнение на възложените по закон изисквания към дейността ни, е необходимо да съберем лични данни, като ще бъдете предварително детайлно информирани за целите на обработването, срока на съхранение, на кои трети страни се налага да бъдат разкрити съгласно законови изисквания. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за конкретната цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.


1. Какви лични данни използваме и с каква цел?

1.1. Ако сте наш клиент, който търси работа чрез посредничеството на нашата агенция:

Личните данни, предоставени чрез автобиография, регистрация през уебсайта или контактната форма, ще се използват от нас единствено за целите на кандидатстване за работа, при спазване на българското и европейското законодателство. Тези данни се обработват само след Ваше изразено писмено съгласие за това.


1.2. Ако сте наш клиент – работодател, който търси да наеме персонал:

Вашите имена, телефон, еmail адрес, визитна картичка, информация за длъжността Ви в съответната компания, както и кореспонденцията с Вас, ще бъдат използвани единствено във връзка с деловите отношения между нашите две организации.


1.3. Ако кандидатствате за работа при нас:

С подаването на CV и мотивационно писмо, Вие декларирате, че сте съгласни да съхраняваме данните Ви за определен период от време.
Когато кандидатствате при нас по принцип - не за обявена, а за потенциална позиция, срокът, в който съхраняваме данните Ви е 3 (три) години.
Ако кандидатурата Ви е подадена за конкретна позиция, личните данни се съхраняват за срока до приключване на подбора за тази позиция, но не по-дълго от 2 (два) месеца.


1.4. Ако използвате онлайн ресурсите на нашия уебсайт:

Данни за трафика, съдържание от регистрации и формуляри за обратна връзка, както и други данни, които постъпват при нас, когато използвате ресурсите на нашия уебсайт, ще бъдат използвани, за да бъде изпълнена Вашата заявка или за маркетингови и комуникационни цели, тогава когато сте дали Съгласието си за това.


1.5. Други:

Можем да използваме събраната информация, освен за горепосочените цели и за наши легитимни интереси като: вътрешни одити и анализи; данъчни, счетоводни и други задължения, приложими по закон; защита при правни искове; превенция на незаконни актове; и други цели, регламентирани задължително по силата на действащите законови разпоредби, както и с цел изпълнение на наши задължения, възложени ни по силата на действащото законодателство.


2. Кога и на кого разкриваме Вашите лични данни?

Възможно е да разкрием Вашите лични данни на други свързани лица с "Картел Консулт", които също са приели настоящата Политика за поверителност. Целта на разкриването на информация може да е свързана с по-нататъшно законосъобразно изпълнение на договорните ни отношения, за връзка с трети страни – например доставчици на услуги, за маркетингови цели или за техническа поддръжка.


Лични данни могат да бъдат разкрити на трети лица и в случаите, когато е издадено съдебно или административно разпореждане.


Личните данни обикновено се обработват в рамките на ЕС и само в редки случаи се налага да бъдат разкрити в държави, извън Общността, като в последния случай ние поемаме ангажимент да осигурим същото ниво на сигурност при обработката и съхраняването на данните, което гарантира правото на ЕС.


3. Колко време съхраняваме личните данни?

Съхраняваме данните само за срока, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани, или за спазване на законовите или регулаторните изисквания. Конкретни срокове са посочени в случаите по т. 1.3 от настоящия документ.


4. Как защитаваме личните данни?

Сигурността на Вашата лична информация е подсигурена с физически, технически и административни мерки за защита. Имайте предвид, че независимо от приложените мерки, информацията, споделена в Интернет, никога не може да бъде изцяло гарантирана. Преценете риска и чувствителността на личните данни, които се изискват, преди да ги предоставите!


5. Какви са Вашите права и как можете да ги упражните?

На Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни можете да видите какви са Вашите права, но в общия случай такива са:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  - когато сте оттеглил своето съгласие;
  - когато сте възразил срещу обработването;
  - когато обработването е незаконосъобразно;
  - когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава - членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  - когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

  Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  - при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  - за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
  - по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от предоставена от вас декларация за съгласие, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.


Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на Вашите лични данни.


Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, моля свържете се с нас чрез контактите, публикувани във въведението на настоящия документ.


6. Политика за "бисквитките"

6.1. Какво представляват "бисквитките" и за какво ги използваме?

"Бисквитките" представляват информация, изпратена от Вашия компютър, когато посещавате дадена Интернет страница. Тези файлове на нашия уебсайт служат за по-добрата му функционалност. Например, при създаването на регистрация от Ваша страна, ние Ви "поставяме" бисквитка за идентификация, чрез която всяко следващо Ваше посещение няма да изисква да се идентифицирате отново.

Други "бисквитки", които ползваме, служат за уеб анализ, или за да можем да видим колко потребители посещават нашата страница, колко време им отнема, какви ключови думи използват и т.н.

Всички данни, събрани посредством "бисквитките" се съхраняват и управляват от "Картел Консулт".


6.2. Как да контролирате "бисквитките"?

Вие можете да настроите браузъра на Вашия компютър, така че да не получавате "бисквитки", да бъдете уведомявани, когато това се случва, или да блокирате "бисквитките" от определен уебсайт. Имате предвид, обаче, че ако не приемете нашите "бисквитки", няма да можете да използвате пълната функционалност на уебстраницата.


7. Промяна в политиката за поверителността

Всяка съществена промяна в настоящата Политика, ще бъде публикувана на уебсайта на "Картел Консулт". Клиентите и партньорите ни ще бъдат информирани своевременно за настъпилите изменения.


8. Право на жалба

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: за България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №2 (www.cpdp.bg).


В сила от: 09.04.2021